KNIKARMSCHERMEN   UITVALSCHERMEN   ROLLUIKEN   SUNSCREENS   MARKIEZEN   SERREZONWERING   HORREN   RAAMBEKLEDING 
ZONWERINGVAKMAN.NL
is een onderdeel van
C.C.M.

ZONWERINGVAKMAN.NL

Voorwaarden

Algemene voorwaarden ZONWERINGVAKMAN.NL

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen van. Bestellingen bij en overeenkomsten met de zonweringvakman handelend onder de naam zonweringvakman zijn deze voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden worden u op aanvraag bij de aan/verkoop overhandigd en kunnen kosteloos op uw verzoek worden toegezonden.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling worden automatisch deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.3 De Zonweringvakman wordt hierna steeds aangeduid als opdrachtnemer. Klant en of wederpartij wordt hierna steeds aangeduid als opdrachtgever.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten
2.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgaaf van reden een opdracht te weigeren.
2.3 Alle door opdrachtnemer verstrekte informatie, is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen gesteld. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheid van deze informatie, onjuiste interpretatie van deze informatie dan wel onjuist gebruik van deze informatie.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 Alle prijzen zijn tenzij anders vermeld, inclusief BTW
3.2 Betalingen van de door opdrachtgever bestelde goederen, worden per bank of postbank voor de montage en of afleverdatum overgemaakt op de door de opdrachtnemer aangegeven bank of postbank rekening.
3.3 Indien de opdrachtgever geen gebruik maakt van de mogelijkheid van het vooruit overmaken van het openstaande bedrag op de bank of postbank rekening van de opdrachtnemer wordt zonder verdere opgaaf aangenomen dat het volledige bedrag contant wordt voldaan direct bij montage.
3.4 Indien betaling anders dan vermeld in 3.2 en 3.3, dient betaling zonder enige sommatie en/of aanmaning binnen 5 werkdagen na factuurdatum plaats te vinden door overschrijving op de bank of postbank rekening van de opdrachtnemer.
3.5 Contante betaling dient te geschieden contant netto zonder enige korting voor contante betaling.
3.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn zal een vertragingrente van 1% per maand in rekening worden gebracht, waarbij een deel van een maand als een volledige maand zal worden berekend. Wanneer betaling niet plaatsvindt binnen de overeengekomen termijn is de opdrachtnemer gerechtigd alle incasso kosten zowel in als buitenrechtelijk in rekening te brengen, met een minimum van € 100,--
3.7 Indien de opdrachtgever met enige betaling in gebreke blijft, is de opdrachtnemer gerechtigd (de uitvoering) van de betreffende overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.8 Opdrachtnemer is gerechtigd afwijkende voorwaarden aan de uitvoering van bestellingen te verbinden , waaronder het vragen van gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling.

Artikel 4. Levering
4.1 De aangegeven levertijden zijn indicatief en kunnen door opdrachtnemer tussentijds worden aangepast. Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op schade vergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
4.2 de levertijd gaat in op het moment dat de schriftelijke orderbevestiging voor akkoord getekend is ontvangen door de opdrachtnemer.
4.3 Indien bezorging door opdrachtnemer is overeengekomen wordt tenzij anders schriftelijk is overeengekomen het correspondentie adres geachte gelijk te zijn aan het bezorg adres, Indien opdrachtgever schriftelijk geen melding heeft gemaakt van een afwijkend bezorg adres, zullen alle kosten voor het opnieuw bezorgen, welk ten minste vijfenzeventig euro bedragen, in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Opdrachtnemer blijft eigenaar van de producten totdat opdrachtgever aan alle verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst heeft voldaan. Het risico voor de geleverde goederen gaat bij aflevering over op de opdrachtgever.
Artikel 6. Intellectuele eigendom
6.1 Op alle door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt opdrachtnemer zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvuldiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
6.2 De in lid 6.1 bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven opdrachtnemer zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld te geretourneerd.
6.3 Voor elke in strijd met de bepaling verrichte handeling is de wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,-- zegge vijfduizend euro, onverminderd opdrachtnemer zijn recht aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7. Reclames
7.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op) levering van het werk c.q de goederen, deze grondig te controleren en inspecteren op gebreken, en bij aanwezigheid daarvan opdrachtgever terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na de dag van levering c.q oplevering opdrachtnemer schriftelijk en gemotiveerd wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
7.2 Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend
7.3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders overeengekomen.
7.4 Indien de reclame naar het oordeel van de opdrachtnemer c.q de onafhankelijke deskundige juist is, zal de opdrachtnemer de goederen in de juiste staat herstellen. een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, of de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele staat.

Artikel 8. Garantie
8.1 Tenzij anders vermeld verleent opdrachtnemer gedurende 5 jaar na leveringsdatum garantie tegen materiaal – en/of constructie fouten van geleverde goederen, mits door opdrachtgever is voldaan aan de verstrekte behandeling – gebruik – en verwerkingsvoorschriften, alsmede aan eisen van vakkundige bewerking en normaal gebruik en toepassing , een en ander desgewenst door opdrachtgever ten genoegen van opdrachtnemer aan te tonen. De garantie beperkt zich te allen tijden uitsluitend tot het leveren van vervangende onderdelen, nadat het onderdeel door opdrachtgever is geretourneerd. Indien de goederen zich buiten Nederland bevinden, komen de verzendkosten voor te leveren onderdelen voor rekening van de opdrachtgever.
8.2 Indien de montage van de door opdrachtgever bestelde goederen geschiedt door het montage personeel van opdrachtnemer, rust er op de montage van deze producten een garantie termijn van 5 jaren na oplevering.
Reclames en klachten dienen te worden ingediend conform beschreven in lid 8.1
8.3 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer worden er geen kosten geaccepteerd, gemaakt door opdrachtgever, of in opdracht van opdrachtgever aan derden, anders dan door het door opdrachtnemer aangewezen montage personeel.
8.4 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer kan nimmer het factuur bedrag van het geleverde goed te boven gaan, en is beperkt tot kosteloos herstel ven een gebrekkig goed dan wel gehele of gedeeltelijke vervanging daarvan, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer.
8.5 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook aan de zijde van opdrachtgever of derden, opgekomen in verband met door opdrachtnemer geleverde goederen en/of diensten.
8.6 Indien goederen door of namens opdrachtnemer zijn geïnstalleerd beperkt de garantie zich eveneens tot het vervangen van de benodigde onderdelen.
8.7 Garantie op de door opdrachtnemer geleverde goederen en/of uitgevoerde werken worden slechts verleend, indien en voorzover schriftelijk door opdrachtnemer is verleent, en strekt zich nooit verder uit dan de garantie, zoals deze door de producent, c.q leverancier, c.q importeur van grondstoffen en materialen wordt gegeven. De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en/of defecten in de samenstelling van de door opdrachtnemer vervaardigde materialen en producten, dan wel in door opdrachtnemer uitgevoerde werken, en strekt zich uit tot het kosteloos vervangen van de ondeugdelijke goederen, c.q het kosteloos heruitvoeren van ondeugdelijk werk.
8.8 De garantie vervalt indien de door opdrachtnemer geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt. Indien de garantie betreft door opdrachtnemer uitgevoerde werken, vervalt de garantie indien de aanwezige voorzieningen en/of hoedanigheid van de te bewerken materialen ongeschikt of minder geschikt zijn, zomede in geval van onoordeelkundig gebruik.
8.9 Opdrachtgever is ten alle tijde verantwoordelijk voor de uiteindelijke beoordeling of de bevestigings- of montage plaatsen van uit te voeren werken geschikt zijn voor montage van de door opdrachtnemer te leveren en/of te instaleren producten ongeacht eventueel door opdrachtnemer gegeven adviezen of beoordelingen.
8.10 Geen garantie wordt verleend op storingen en/of gebreken welke het gevolg zijn van normale slijtage onjuist en/of onoordeelkundig gebruik, onoordeelkundige installatie en niet of niet juist of niet tijdig uitgevoerd onderhoud.
8.11 Knikvouwen en krijtstrepen, welke ontstaan bij de verwerking van zonweringdoeken, alsmede wafel of vispatronen in de buurt van zomen en naden van zonweringdoek behoren tot normale product eigenschappen en kunnen nimmer tot reclamatie leiden.

Artikel 9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
Onder overmacht wordt onder meer verstaan het niet, niet juist, of niet tijdig leveren door leveranciers en/of onderaannemers, weersinvloeden, brand, verlies of diefstal. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de opdrachtnemer ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door opdrachtgever dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de opdrachtnemer is gehouden tot enige schade vergoeding.

Artikel 10. Uitvoering
10.1 Opdrachtnemer is gerechtigd bij levering en/of installatie gebruik te maken van derden zonder opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.
10.2 Indien door opdrachtgever is gekozen voor montage c.q installatie door opdrachtnemer blijft opdrachtgever verantwoordelijk voor het beoordelen van de te bewerken onderconstructie. Indien opdrachtnemer of een door de opdrachtnemer ingeschakelde derde het niet verantwoord achten tot montage c.q installatie over te gaan, worden goederen achtergelaten, zonder deze te monteren c.q te installeren.Opdrachtgever blijft gehouden tot betaling van het overeengekomen factuurbedrag, welke voor aanvang van de montage c.q installatie dient te zijn voldaan aan opdrachtnemer.

Artikel 11, Toepasselijk recht en bevoegde rechter 11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Klik
Bekijk onze digitale flyer!
Klik
HEROAL ROLLUIK
MOTORBEDIEND

- MOTORBEDIEND
- CRÈMEWIT (RAL 9001)
- MAX BREED 4000MM
- ALLE TUSSENMATEN
- KORTE LEVERTIJD

Klik
SUNSCREENS
Carré 95
- MOTORBEDIEND
- ALLE KLEUREN
- MAX BREED 4000MM
- ALLE TUSSENMATEN

Klik
SUNSCREENS
Carré 95
- HANDBEDIEND
- ALLE KLEUREN
- MAX BREED 4000MM
- ALLE TUSSENMATEN